KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

AKREDITOVANI TESTOVI I ONLINE PLATFORMA ZA KME

Novi edukativni moduli

Info

Onkologija u Srbiji

Znanjem protiv malignih bolesti.
Nova, unapredjena, sigurnija, brža, efikasnija online KME aplikacija sa testovima za program Srpskog lekarskog društva posvećen edukaciji iz oblasti onkologije.
Testovi su besplatni za članove SLD.

Dalje »

Info

Preoperativna terapija karcinoma dojke

Stavovi o dijagnostici, indikacijama za primenu neoadjuvantne terapije, terapijskim kombinacijama u odnosu na molekularne/biološke parametre karcinoma dojke, kao i lečenju nakon neoadjuvantne terapije.

Dalje »

Info

Klinička slika, dijagnostika i terapija HOBP u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

HOBP je trenutno četvrti vodeći uzrok smrti u svetu, a predvidja se da će biti treći vodeći uzrok smrti do 2020.godine...

Dalje »

Info

ASTMA

Kako poznavanje paradoksa u terapiji astme može da prevenira pogoršanja i popravi kontrolu astme... adekvatno lečenje koje uključuje partnerski odnos lekara i pacijenta/porodice najčešće rezultira kontrolom bolesti...

Dalje »

Testovi akreditovani od strane naših partnera

Preoperativna terapija karcinoma dojke

Preoperativna terapija karcinoma dojke

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 04. marta 2020.
Broj bodova: 2
BESPLATAN za članove SLD

KME test o pre-operativnoj terapiji karcinoma dojke prikazuje stavove koje su usaglasili eksperti za karcinom dojke iz pet univerzitetskih centara u Srbiji u okviru NeoPULSE projekta.

dalje na program »

 


HOBP u primarnoj zdravstvenoj zastiti

Klinička slika, dijagnostika i terapija HOBP u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 21. avgusta 2019.
Broj bodova: 5
BESPLATAN

Više od 3 miliona ljudi je umrlo od Hronične Opstruktivne Bolesti Pluća u 2012. godini, što predstavlja 6% svih smrti globalno...

dalje na program »

 


O karcinomu bronha kroz prikaz bolesnika

O karcinomu bronha kroz prikaz bolesnika

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. novembra 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

U Srbiji je karcinom bronha i pluća treći po učestalosti uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti među muškarcima. Od raka pluća u proseku godišnje u Srbiji oboli 5200, a umre 4600 osoba....

dalje na program »

 


Rak jajnika - preporuke za praksu

Rak jajnika - preporuke za praksu

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 19. avgusta 2018.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Oko 220.000 novoobolelih u svetu godišnje (3,7% svih slučajeva raka kod žena). Više od polovine obolelih i umre od bolesti. U Srbiji godišnje od raka jajnika u proseku oboli 950 a umre 650 žena...

dalje na program »

 


Antibiotska terapija bolničkih infekcija

Antibiotska terapija bolničkih infekcija

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruženja Eurokme Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 03. marta 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Iako nema pouzdanih epidemioloških podataka za srednje razvijene i nerazvijene zemlje, procenjuje se da je sepsa vodeći uzrok kritične bolesti i mortaliteta u celom svetu...

dalje na program »

 


Karcinom bronha - pitanja iz prakse

Karcinom bronha - pitanja iz prakse

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima.

Akreditovan do: 21. novembar 2017.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Najvažnije informacije o karcinomu pluća koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Epidemiološki i klinički značaj astme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Epidemiološki i klinički značaj astme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. avgusta 2017.
Broj bodova: 5
ISTEKAO

Astma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

dalje na program »

 


Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima i biohemičarima.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Faktori rizika, klinička slika, dijagnostika i lečenje. Cilj: Da lekari obnove i dopune svoja znanja o karakteristikama karcinoma dojke koje su od posebnog značaja u svakodnevnoj praksi.

dalje na program »

 


DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi

DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi

Edukativni program DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme u aprilskom roku 2016.
Ovaj online KME program namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 4
ISTEKAO

Cilj: usvajanje savremenih znanja o postavljanju dijagnoze dijabetesa, započinjanju i podešavanju terapije oralnim agensima obolelih od tipa 2 dijabetesa, sa posebnim osvrtom na inkretinsku terapiju.

dalje na program »

 


Primena specifičnih lekova u operacionoj sali i jedinici intenzivnog lečenja

Primena specifičnih lekova u operacionoj sali i jedinici intenzivnog lečenja

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 03. mart 2017.
Broj bodova: 10
ISTEKAO

Neuromišićna relaksacija i reverzija i invazivne gljivične infekcije u jedinicama intenzivnog lečenja.

dalje na program »

 


Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom

Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima sa specijalnostima: gastroenterolog, internista, klinički farmakolog, opšta medicina/op. praksa, pneumoftiziolog, pulmolog, hematolog, medikalni onkolog.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Pacijenti svrstavaju mučninu i povraćanje u pet najneprijatnijih iskustava vezanih za lečenje hemioterapijom. Mučnina i povraćanje su još uvek prva asocijacija na lečenje hemioterapijom i svakako su neželjeno dejstvo koga se pacijenti najviše plaše.

dalje na program »

 


Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije

Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Oštećenje jetre hroničnom HCV infekcijom je ekstremno heterogeno, ali najmanje 20-30% bolesnika ima progresivnu bolest sa ozbiljnim kliničkim sekvelama kao što su ciroza jetre i hepatocelularni karcinom (HCC)...
Edukativni materijal neophodan za rešavanje testa je dat u formi video predavanja profesora Delića u trajanju od 42 minuta.

dalje na program »

 


Astma u primarnoj zdravstvenoj zastiti

Kako poznavanje paradoksa u terapiji astme može da prevenira pogoršanja i popravi kontrolu astme

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 21. avgusta 2019.
Broj bodova: 5
BESPLATAN

Pored toga što za astmu nema izlečenja, adekvatno lečenje koje uključuje partnerski odnos lekara i pacijenta/porodice najčešće rezultira kontrolom bolesti....

dalje na program »

 


Hronična limfocitna leukemija – osnovno o epidemiologiji, Kliničkoj slici, dijagnostici i lečenju

Hronična limfocitna leukemija

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. novembra 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Osnovno o epidemiologiji, kliničkoj slici, dijagnostici i lečenju...

dalje na program »

 


Kolorektalni karcinom - pitanja iz prakse

Kolorektalni karcinom - pitanja iz prakse

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. novembra 2018.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Karcinom kolorektuma je drugi vodeći uzrok obolevanja u ženskoj (iza raka dojke) i muškoj populaciji (iza raka pluća). Incidenca karcinoma kolorektuma raste sa godinama starosti...

dalje na program »

 


Šta svaki lekar treba da zna o karcinomu dojke?

Šta svaki lekar treba da zna o karcinomu dojke?

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 19. avgusta 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Karcinom dojke predstavlja najčešće maligno oboljenje kod žena, kako u svetu, tako i u Srbiji. U Srbiji, 26% svih obolelih i 17,5% svih umrlih žena zbog malignih tumora imaju dijagnozu karcinoma dojke....

dalje na program »

 


Neuromišićni blok i reverzija neuromišićnog bloka

Neuromišićni blok i reverzija neuromišićnog bloka

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruženja Eurokme Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 03. marta 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Neuromišićni blok i reverzija neuromišićnog bloka.

dalje na program »

 


Epidemiološki i klinički značaj hronične opstruktivne bolesti pluća u primarnoj zaštiti

Epidemiološki i klinički značaj hronične opstruktivne bolesti pluća u primarnoj zaštiti

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. avgusta 2017.
Broj bodova: 5
ISTEKAO

HOBP u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

dalje na program »

 


Karcinom kolona i rektuma

Karcinom kolona i rektuma

Ovaj edukativni program akreditovan je u julskom roku 2016. od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 18. avgust 2017.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Najvažnije informacije o karcinomu kolona i rektuma koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Karcinom ovarijuma u ambulanti opšte medicine

Karcinom ovarijuma u ambulanti opšte medicine

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Najvažnije informacije o karcinomu ovarijuma koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Inflamatorne bolesti creva - terapijski vodiči u kliničkoj praksi

Inflamatorne bolesti creva - terapijski vodiči u kliničkoj praksi

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 5
ISTEKAO

Indukcija brzog odgovora i postizanje dugoročne remisije bez kortikosteroida, postizanje i održavanje zaceljenja mukoze, poboljšavanje kvaliteta života obolelog, izbegavanje komplikacija, hospitalizacija i hirurgije.

dalje na program »

 


Efikasni metodi kontracepcije u funkciji očuvanja reproduktivnog zdravlja

Efikasni metodi kontracepcije u funkciji očuvanja reproduktivnog zdravlja

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 03. mart 2017.
Broj bodova: 10
ISTEKAO

Inoviranje znanja u oblasti savetovanja o kontracepciji prilagođenoj individualnim potrebama žena u pogledu starosti, zdravstvenog stanja, reproduktivnog stadijuma i iskustava sa neplaniranim trudnoćama.

dalje na program »

 


Invazivne gljivične infekcije

Invazivne gljivične infekcije

Edukativni program Invazivne gljivične infekcije akreditovan je u aprilskom roku 2015. od strane Udruzenja Eurokme.
Ovaj online KME program namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Dijagnostika i lećenje invazivnih gljivićnih infekcija.
Termin invazivne gljivične infekcije se koristi za infekcije krvi ili diseminovane infekcije koje zahvataju unutrašnje organe, kao što su meningitis i endokarditis...

dalje na program »

 PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

ONKOLOGIJA U SRBIJI
Znanjem protiv malignih bolesti

Onkologija u Srbiji

Online KME platforma Srpskog lekarskog društva.
Po smrtnosti od malignih bolesti Srbija je na drugom mestu u Evropi. Ovi zabrinjavajući podaci ukazuju na potrebu još aktivnijeg i upornijeg rada svih zdravstvenih radnika na prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti. Saznajte više...


PLATFORMA ZA ONLINE KME: > 30 000 položenih testova


Koristeći našu online KME platformu zdravstveni radnici su položili više od 30 000 testova kroz preko 30 besplatnih edukativnih programa akreditovanih kod Zdravstvenog saveta Srbije.

54% lekara opšte prakse uz ostalih preko 30 medicinskih specijalnosti. *

Kontinuirana medicinska edukacija - specijalnosti

43% lekara iz 130 domova zdravlja od ukupno preko 250 institucija. *

Kontinuirana medicinska edukacija - institucije

Preko 130 gradova i mesta u Srbiji. *

Kontinuirana medicinska edukacija - gradovi

* - podaci na osnovu reprezentativnog uzorka.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zdravstveni savet Srbije

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni za članove SLD.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...